ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯเปิดอบรมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีหญ้าแฝกและดินเขาหินซ้อน

Read more

บทความพิเศษ “ขยายความรู้แปรรูปผลผลิตเกษตรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวกระพี้”

Read more

แรงบันดาลใจจากการทรงงานของ ร.9 สร้างสุขให้พรชัย หารศรี

Read more

กองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

เยาวชนทัศนศึกษาการพัฒนาดินตามแนวพระราชดำริ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

Read more

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more