สำนักงาน กปร. จัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ปี 2566

Read more

บทความพิเศษ วิจัยเพิ่มมูลค่าไม้ตัดดอก ส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทย

Read more

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

Read more

วิถีชีวิตที่มั่นคงบนแผ่นดินของพระราชา

Read more

ร้านค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ช่องทางตลาดของเกษตรกร

Read more

๓๙ ปี การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”

Read more

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯแนะนำวิธีเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ให้เกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด

Read more