องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่

Read more

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  ที่จังหวัดลำปาง

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และราษฎร จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

ป่าสักนวมินทรราชินี ฟื้นได้ด้วยพระบารมี

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย จนท.และราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

ในหลวงโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจ จนท. ผู้นำศาสนา และราษฎร ในจังหวัดปัตตานีและยะลา

Read more

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น สร้างสุขให้ราษฎร

Read more

กระต่ายดำภูพาน แหล่งโปรตีนชนิดใหม่

Read more

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ พิษณุโลก

Read more