น่าชื่นชม…. ชาว ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ “งานบุญบั้งไฟ ไร้น้ำเมา” ปลอดเหล้า&อบายมุข

ชาวโนนเปือย ต.กุดชุม เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ “งานบุญบั้งไฟ ไร้น้ำเมา” ปลอดเหล้า&อบายมุข

Read more