โครงการพระราชดำริ

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ พิษณุโลก
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำคณะผู้แทน กปร.ตรวจเยี่ยมการหาแหล่งน้ำบาดาลช่วยภัยแล้ง
โครงการระบายน้ำรอบสนามบินสุวรรณภูมิบรรเทาทุกข์ให้ราษฎร
38ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯสร้างอาชีพให้ราษฎร
องคมนตรีเปิดงาน“38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”