บทความพิเศษ วางแผนการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอในปี 2568

จากความต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตร ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ที่ยังไม่เพียงพอต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ โดยราษฎรได้ยื่นฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำนั้น

ในโอกาสที่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

นายพงศธร  ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสัณฐิต  พีรานนท์  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายธำรงศักดิ์ นคราวงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้นายพงศธร  ศิริอ่อน และนายเดช เล็กวิชัย ได้บรรยายสรุปผลประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  ที่มีแผนจะดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2568–2571 วงเงินก่อสร้าง 990ล้านบาท

สำหรับแนวคิดการก่อสร้างโครงอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน กำหนดปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย 161.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และกำหนดความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 57.27ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 4,697 ไร่ อยู่ในจังหวัดจันทบุรี 1,861ไร่ และจังหวัดตราด 2,836ไร่ โดยพื้นที่ที่อยูในจังหวัดจันทบุรี ในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม เนื้อที่53ไร่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพป่า  ส่วนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 1,808ไร่ ได้สำรวจปักหลักเขตแล้ว อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566 ส่วนพื้นที่ก่อสร้างในจังหวัดตราดนั้น ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสมิง 892ไร่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนพื้นที่ สปก. 1,944ไร่ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บคําขอสละสิทธิ์ของราษฎรในพื้นที่

 

โครงอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก และอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรตำบลบ่อเวฬุ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลสะตอ อำเภอบ่อไร่ และตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 68,000 ไร่ โดยแบ่งระบบการส่งน้ำเป็น 2 ระบบคือ ระบบส่งน้ำฝั่งขวา เป็นระบบท่อส่งน้ำโดยตรงจากอ่างฯความยาวรวม 34.26กิโลเมตร และระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย เป็นระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ ระบบสูงน้ำฝายบ้านวันทอง ระบบสูบน้ำฝายแก่งนาเหลี่ยม และระบบสูบน้ำฝายสะตอน้อย .

 

บทความโดย สุวินา เอี่ยมสุทธา