องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมนพคุณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารจาก สำนักงาน กปร. รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีการศึกษา ทดลอง วิจัย จำนวน 91 เรื่อง ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การพัฒนาป่าไม้ การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ได้นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร และขยายผลการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 29 หมู่บ้าน รวม 7,859 ครัวเรือน โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การจัดทำแชมพูประคำดีควาย น้ำมันเหลือง การทำน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ โดยยึดหลักให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดยส่งเสริมการผลิตและรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มหัตถกรรมทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกรวม 1,880 คน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2565 มีกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน จำนวนกว่า 100,000 คน

ขณะที่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ติดตามการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 6 แห่งซึ่งทำงานในรูปแบบอ่างพวง โดยชลประทานจังหวัดรายงานว่าได้มีการขุดลอกไปบ้างแล้ว ทั้งนี้พลอากาศเอกชลิตยังแนะนำให้ขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนให้มากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมาก และยังเน้นย้ำให้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เช่น การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง การผลิตน้ำอ้อยคั้นสด การนำงานวิจัยน้ำกล้วยหอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมาต่อยอด

ทางด้าน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี แนะนำให้ส่งเสริมการปลูกพืชสวยงามในลักษณะไม้กระถาง ที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างดี

ภายหลังการประชุม องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมเรือนเลี้ยงไม้สวยงาม ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สวยงามและพืชเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางกล้าไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ณ แปลงปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ซึ่งประกอบด้วยแปลงสาธิตการปลูกฝรั่งไส้แดง มะละกอแขกดำ มะละกอแขกนวล และอ้อยคันน้ำ โดยการปลูกเป็นวงรอบเพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือน เยี่ยมชมแปลงปลูกไม้ต่างถิ่น ได้แก่ เงาะ ส้มโอทับทิมสยาม และแปลงปลูกทุเรียน

จากนั้นเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปอ้อยคั้นน้ำ ณ อาคารแปรรูปอ้อยคันน้ำ

และเยี่ยมชมอาคารจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ซึ่งมีสินค้ามาจากกลุ่มหัตถกรรมจากจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานร่วม อาทิ หมวก กระเป๋า เสื้อ ผ้า ของที่ระลึกต่าง ๆ  มาวางจำหน่ายภายในศูนย์แสดงสินค้า ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกสรรในหลากหลายรูปแบบ

 

ขอบคุณข้อมูลจากกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.