องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  ที่จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการและเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร รวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ โดยในปี 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะฯ ซึ่งมีขนาดความจุ 683,000 ลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎร 3 หมู่บ้าน ของตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีน้ำอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 3,115 คน 696 ครัวเรือน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 1,000 ไร่ ในช่วงหน้าแล้ง 400 ไร่ ราษฎรมีการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 1 กลุ่ม โดยมีสมาชิกจำนวน 160 ราย

ต่อมาองคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังสำนักสงฆ์นาเบี้ย รับฟังผลสัมฤทธิ์จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี 2564 กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานในการก่อสร้างฝายคอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ เพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่กักเก็บน้ำ และส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้ราษฎร 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านนาเบี้ย และบ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง มีน้ำอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 1,193 คน 321 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้น้ำแก้มลิงบ้านนาเบี้ย มีสมาชิก จำนวน 265 ราย ร่วมกันบริหารจัดการน้ำตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.