พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก ความสำเร็จในงาน Sustainability Expo 2022

ผ่านไปกับงาน Sustainability Expo 2022  ‘GOOD BALANCE BETTER WORLD’ พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26กันยายน ถึง 2ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ภายในงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำผลงานนวัตกรรมในด้านต่างๆในวิถีชีวิตมนุษย์ ที่มุ่งหวังในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชม และร่วมมือร่วมใจกันเดินไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นร่วมกัน

ดังเช่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. ได้นำรถยนต์ (Mobile Unit)บรรจุสื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทั้งด้านการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาอาชีพ ได้เข้ามาเยี่ยมชม

Mobile Unit นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ยากลำบากต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริได้ง่ายยิ่งขึ้น และในบริเวณงานยังนำองค์ความรู้ที่เกิดจากแนวพระราชดำริมาจัดแสดง ดังเช่น ผลสำเร็จในการแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตผ่านการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปรัชญา แก้วแก่น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูทของสำนักงาน กปร. เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเอง โดยสนใจการรวบรวมพันธุ์พืชที่หลากหลายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอย่างมาก

ส่วนราชการอย่างกระทรวงมหาดไทย ยังออกบูทแสดงผลงานการให้บริการประชาชนผ่านรูปแบบออนไลน์ต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือการส่งเสริมการทำกินเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่

ขณะที่ภาคเอกชนและประชาชนก็ได้นำนวัตกรรมการผลิตเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบอนุรักษ์พลังงาน การนำวิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มาเปิดเผยให้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน การสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมให้มีการทดลองปลูกพืชในพื้นที่เล็กๆอย่างเช่นในคอนโด บ้านเรือน ออฟฟิศ หรือการปลูกต้นไม้แคระในเรือนกระจกขนาดเล็ก เพื่อสร้างออกซิเจนและบรรยากาศร่มรื่นในอาคารบ้านเรือนหรือออฟฟิศ

นอกจากนี้ยังมีโซน SX MARKETPLACE  จำหน่ายสินค้าที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณนี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรู้จักแยกขยะเพื่อลดมลพิษและรู้จักการนำขยะมาแปรรูปใหม่ หรือพื้นที่เล่นเกมส์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน.