พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ รุ่นที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.

เยาวชนจำนวน 10 ทีม จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 10 แห่งทั่วประเทศได้จัดทำโครงการ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ นำผลงานส่งเข้าประกวด ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Gen A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้จัดทำ โครงการบ้านหนองบัว : พื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน : (Go Green Sandbox : Ban Nong Bua) สร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ อาทิ การนำกระบอกไม้ไผ่ที่เหลือใช้หรือทิ้งแล้วมาทำเป็นกระถางเพาะต้นไม้ป่าชายเลนและการนำขยะจำพวกขวดพลาสติกมาทำเป็นส่วนผสมอิฐคอนกรีต ให้แก่ชุมชนสำเภาคว่ำ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สำหรับรางวัลอื่น ๆ ได้แก่ทีมดังต่อไปนี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
▫️ ทีมแคแสดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
▫️ ทีมลังกาสุกะ 2 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
▫️ ทีม IED.RUTS CLUB #2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
▫️ ทีมคชสาร สเร็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รางวัลชมเชยด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
▫️ ทีม SW TEAM 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชยด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
▫️ ทีม Logistics NSTRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชยด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
▫️ ทีมคืนป่าเซราะกราว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์
▫️ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รางวัลชมเชยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
▫️ ทีม NBU เยาวชนคนสร้าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.