วิถีชีวิตที่มั่นคงบนแผ่นดินของพระราชา

พืชผลที่หลากหลาย ทั้งพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นนานาชนิด เติบโตขึ้นด้วยสายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อุดร หมันมณี  เล่าให้ฟังถึงอดีตที่ย้ายมาพร้อมบิดาในปี 2521จากถิ่นฐานเดิมคือจังหวัดสมุทรสงคราม มาปักหลักอยู่ที่หมู่ที่8 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  มีพื้นที่ 13 ไร่ เพื่อปลูกสับปะรด และเลี้ยงสัตว์ คือ วัว และไก่

ต่อมาในปี 2526 เข้าร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรที่ดินทํากินจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จํานวน 11 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ใกล้น้ำ 5 ไร่ พื้นที่ไกลน้ำ 5 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่

เริ่มแรกทําไร่สับปะรดเพียงอย่างเดียว แต่ราคาสับปะรดตกต่ำทำให้ได้รายได้น้อยและไม่ประสบผลสําเร็จ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทําการเกษตรแบบผสมผสาน

ในโอกาสที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรของอุดร หมันมณี เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับทราบถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่

โดยผลผลิตเกษตรผสมผสาน ได้ถูกนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูปลานิลแดดเดียว การทำเค้กกล้วยหอมของกลุ่มแม่บ้าน การเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับขายทางสื่อออนไลน์ รวมทั้งการนำผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ทำในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เช่น กล้วย ฝรั่ง ส้มโอ มะละกอ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ ส่งขายที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีรายได้เสริมประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน

ปัจจุบัน อุดรยังนําความรู้ที่ได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มาใช้ในชีวิตประจําวันและถ่ายทอดให้ลูกบ้านได้ทดลองนําไปใช้ เช่น เรื่องการบริหารจัดการการผลิตสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล การวางแผนการผลิตและการตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้วันนี้ อุดร หมันมณี มีความสุขตามวิถีแห่งความพอเพียง

ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานที่ดินทำกินให้กับราษฎร และพระราชดำริแก้ปัญหาดิน รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับราษฎร สร้างวิถีชีวิตที่ผาสุกให้กับราษฎรที่ทำกินในแผ่นดินของพระราชาสืบเนื่องชั่วลูกหลาน.

ขอบคุณกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.