ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจัดอบรมการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผล

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ ศพท. จัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และพื้นที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ หลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ” ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถปลูกปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย (15 หมู่บ้าน) โดยดำเนินการอบรมในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรง แต่ละรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านยาบี บ้านใหม่ บ้านเปล บ้านโคกสยา บ้านสะปอม และบ้านกำแพง เข้าร่วมจำนวน 20 ราย

รุ่นที่ 2 อบรม ณ บ้านบางขุนทอง ม.1 ต. บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านยูโย บ้านโคกงู บ้านโคกชุมบก และบ้านโคกกระท่อม เข้าร่วมจำนวน 30 ราย

รุ่นที่ 3 อบรม ณ บ้านโคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านโคก และบ้านจูโว๊ะ เข้าร่วมจำนวน 10 ราย

รุ่นที่ 4 อบรม ณ บ้านปลักปลา ม.5 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ. นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านปลักปลา เข้าร่วมจำนวน 5 ราย
รุ่นที่ 5 อบรม ณ บ้านบาวง ม.2 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ. นราธิวาส มีเกษตรกรบ้านทรายขาว เข้าร่วมจำนวน 5 ราย

การอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้การจัดการธาตุอาหารในร่องสวนปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้วัสดุปูน (โดโลไมท์) และการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชสวน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิเช่น วัสดุปูน และปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่สวนบนพื้นที่ขุดยกร่องให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่การพึ่งพาตนเอง


ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาฯ จะลงพื้นที่ติดตามและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวจัด ให้สามารถปลูกปาล์มน้ำมัน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ฟองหทัย บุญหา รายงาน
วิโรจน์ ปิ่นพรม ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานขยายผล ถ่ายภาพ