ศูนย์ศึกษา​การพัฒนา​พิกุล​ทอง​ฯ​อบรมเพิ่มทักษะการทำการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือ ศพท. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” จำนวน​ 2 รุ่น​ ระหว่างวันที่​ 7- 8 ​มิถุนายน​ 2565​

การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ การปรับสภาพดิน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุปูน​ อาทิ หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปูนขาว และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และอัตราการใช้ที่เหมาะสม มีเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ​ เข้าร่วมการฝึกอบรม​ จำนวน​ 12 ราย​ (8​ หมู่บ้าน)​

นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว​ ได้ลงพื้นทีศึกษาเรียนรู้ ดูงานภายในแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ ได้แก่แปลงแกล้งดิน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงพืชสวนครัวประดับ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากพื้นที่จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ รวมถึงการแนะนำช่องทางติดต่อ และองค์ความรู้ของศูนย์ฯ ผ่านระบบ Social​ เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ พืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำการเกษตรผสมผสานและการทำเกษตรทฤษฎีในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน.

จรัส สิงประจิม​ รายงาน
วรางคณา พึ่งพบ ข้อมูล
ธีรศักดิ์ เจริญชล ถ่ายภาพ