องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดตรัง สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังอาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


สืบเนื่องมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ขอพระราชทานในการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านเขาพลู เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาพลู หมู่ที่ 6 และบ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎร

ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้หากโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ราษฎรในเขตตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 จำนวน 175 ครัวเรือน บ้านน้ำราบ หมู่ที่ 4 จำนวน 255 ครัวเรือน และบ้านเขาพลู หมู่ที่ 6 จำนวน 110 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 540 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 2,700 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรประมาณ 450 ไร่ ก็จะมีน้ำใช้เพียงพอซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในอนาคตต่อไป


นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตามที่ราษฎรตำบลโพรงจระเข้ ได้ขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 4 และ 6 ตำบลโพรงจระเข้ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยสำนักงาน กปร. ได้ประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานและกรมอุทยานฯ จัดทำโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำของฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือฯ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จากนั้นคณะลงพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำฯ เพื่อดูสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฯ

ช่วงบ่าย องคมนตรีได้เดินทางไปเปิดอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ และหมู่ที่ 6 บ้านโคกทรายใต้ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 476 ครัวเรือน ราษฎรประมาณ 1,350 คน มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี และยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าในฤดูแล้งอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ราษฎรยังได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โดยมีผู้นำในท้องที่ร่วมกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำ เพื่อให้การบริหารการใช้น้ำเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด


โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณหนองโต๊ะมาก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรในต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.