องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีการพิจารณาเพื่อรับทราบดังนี้

1) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ (โครงการฯ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) จำนวน 14 โครงการ ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการและสร้างประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม จังหวัดยะลา โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง และโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2) การดำเนินงานฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 21 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ส่วนอีก 16 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ


3) การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง (โครงการฯ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการโดยการจัดทำฝายต้นน้ำ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ได้แก่ การจัดทำฝายต้นน้ำลำธาร แบ่งเป็น ฝายกึ่งถาวร 3 แห่ง และฝายคอกหมู 6 แห่ง รวมจำนวน 9 แห่ง พร้อมกับการจัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำลำธาร กิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ภาคเกษตร สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อซีเมนต์หรือบ่อดิน การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี การทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การเลี้ยงไส้เดือนดินในกะละมังเพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ และการอบรมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางระบบออนไลน์อีกด้วย


นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่ยังติดปัญหาประกอบด้วย โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภค การป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งยังจะสร้างผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และอาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากกองประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร.