บทความเฉลิมพระเกียรติ “ปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ สร้างสุขให้ชาวยะลา”

ฝายบ้านโปโฮ ได้รับการปรับปรุงจนแล้วเสร็จ เพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นน้ำกินน้ำใช้ของราษฎรตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หลังจากในอดีตต้องเผชิญกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา ทำให้ได้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค

 

เมื่อฝายแล้วเสร็จ ราษฎรได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น โดยแบ่งปันการใช้น้ำด้วยการสลับกันเปิดประตูให้น้ำไหลผ่านลำน้ำไปยังพื้นที่เกษตรของราษฎร จึงมีน้ำหล่อเลี้ยงสวนยางและการทำนาตลอดทั้งปี  ทำให้ราษฎรมีแนวคิดที่จะทำนาปีละ2ครั้ง โดยปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้หันมาปลูกพืชผักหลังนา ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ในโอกาสที่พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่างานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ หมู่ที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จสมบูรณ์สามารถส่งน้ำไปให้กับราษฎรได้ตามเป้าหมาย

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายดอเลาะแม แวกาจิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ขอพระราชทานโครงการดังกล่าว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร

ทั้งนี้ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2561 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ โดยก่อสร้างเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างช่องระบายตะกอน เพื่อทดน้ำจากฝายเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำเดิม ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) จำนวน 500 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านยะลา หมู่ที่ 1 และบ้านกูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการนี้ให้กับราษฎร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างวิถีชีวิตให้ดีขึ้นแก่ราษฎร

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุกชีวิตดำรงอยู่ได้ หากไม่มีน้ำก็จะไม่มีชีวิต จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อราษฎรได้รับพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสืบไป.