บทความพิเศษ เรื่อง ต่อยอดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองเพื่อช่วยเหลือราษฎร

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่ง ที่คณะทำงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมติที่จะต่อยอดโครงการออกไป เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการ 2กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้ราษฎร และสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ และป้องกันตะกอนทรายที่จะไหลลงมา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรสามารถจัดสรรที่ดินให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เป็นการช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ บรรเทาปัญหาการว่างงาน และลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

จากอดีตที่ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และได้รับพระราชทานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้บรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรเป็นอย่างมาก โดยราษฎรได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นบริหารจัดการน้ำ  แม้ฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบ้าง แต่เมื่อมีการต่อยอดโครงการด้วยการสร้างฝาย ก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บน้ำไว้ในสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองและก้านยาว รวมทั้งพืชผลอื่นๆ เพื่อใช้ในฤดูแล้งได้

สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านในวง บ้านผาพิง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านในวงที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ บ้านบางเตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านในวง ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาติดตั้งระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านในวง เพื่อให้สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรได้อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันนอกจากจะส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านผาพิง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๒ และบ้านทับเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในวงใต้ รวม ๑๔๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๐๐ ไร่แล้ว ยังสนับสนุนน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านในวง เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านผาพิง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือเพิ่มอีก ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานให้ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ยังสร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับราษฎรได้อย่างยั่งยืน.