สสก.3 จ.ระยอง ถอดโมเดลความสำเร็จ ป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด

ภาคตะวันออกประสบความสำเร็จ ป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ(อ่อน)ออกสู่ตลาด ภายใต้ความร่วมมือ เชิงบูรณาการระหว่างราชการและองค์กรเกษตรกร เผยจีนพึงพอใจในคุณภาพทุเรียนไทย แนวโน้มยอดสั่งซื้อในปีต่อๆไปเพิ่มสูงขั้น สสก.3 จ.ระยอง ประชุมถอดบทเรียนเตรียมขยายผลสู่พื้นที่และผลไม้ชนิดอื่นๆ ต่อไป

นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3 จ.ระยอง)เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2564 ขึ้นโดยมอบหมายให้ สสก.3 จ.ระยอง เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด


ภาพรวมของภาคตะวันออก มีการกำหนดวันเก็บทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้เป็นรุ่นเดียวในแต่ละจังหวัด คือ วันที่ 10 เมษายน 2564 และตรวจสอบคุณภาพโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ตรวจความแก่อ่อนของทุเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด และให้เกษตรกรที่จะตัดทุเรียนก่อนวันที่กำหนดแจ้งแก่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยยึดเกณฑ์ หมอนทอง เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป ชะนี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป กระดุม เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพวงมณี เปอร์เซ็นต์แป้งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป


เมื่อผ่านแล้วจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน พร้อมแนบตัวอย่างไปกับรถขนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชที่ระบุจำนวนทุเรียนที่โดยมีลายมือชื่อของเกษตรกรเซ็นต์กำกับ ด้านสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด (ศวพ.จันทบุรี – ระยอง, ด่าน
จะร่วมกับฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ทหารตำรวจ ฯลฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจ ในล้ง โรงคัดบรรจุเพื่อตรวจวัดมาตรฐานความอ่อน-แก่ของทุเรียนก่อนปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ


ทางด้านสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เบื้องต้นจะร่วมตั้งจุดบริการตรวจวัดทุเรียนให้เกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เข้าใจแก่เกษตรกร โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สสก.3 จ.ระยอง ได้จัดประชุมบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2564 ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2564 โดยมีผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม้ผล สสก.3 จ.ระยอง ผอ.สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี เกษตร จ.จันทบุรี จ.ตราด และ จ.ระยอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตร จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.ระยอง ด่านตรวจพืชจันทบุรี ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ สมาคมทุเรียนไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน เข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละจังหวัดในฤดูการผลิตปี 2564 ที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาหารือข้อคิดเห็นจากการดำเนินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพภาคตะวันออก และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ต่อไป

“จากผลดำเนินการที่ผ่านมาสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้ในระดับที่น่าพอใจมาก เกษตรกรให้ความร่วมมือนำทุเรียนให้ตรวจสอบความแก่จำนวนมาก และเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นเป็นที่ยอมรับของตลาด ผู้ประกอบการ ล้ง มือตัดทุเรียน ให้ความร่วมมือ ผู้ซื้อ-ขายในตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนขายผลผลิตได้ราคาสูงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งฤดูกาลผลิต ตลาดและผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น และส่งผลถึงภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยที่ได้รับการยอมรับ ในตลาดต่างประเทศ โดยมีหนังสือชื่นชมถึงคุณภาพและรสชาติของทุเรียนไทย จากกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้มีความคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนจะมีมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง” นายปิยะ สมัครพงศ์ กล่าว


สำหรับภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศไทย จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต
ที่สำคัญ 3 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ตราดและระยอง มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดกว่า 404,649 ไร่ โดยผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกปี 2564 มีปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 575,542 ตัน โดยจะเป็นตลาดส่งออกประมาณร้อยละ 70 ตลาดภายในประเทศร้อยละ 20 และแปรรูปร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม –ปลายเดือนกรกฎาคม.