คืนชีวิตส้มเทพรส

ต้นส้มเทพรสที่ปลูกในท้องร่อง ในพื้นที่ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพันธุ์ส้มที่นายนภดล ทองมั่น ประธานศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น (ส้มเทพรส) ทำการอนุรักษ์ ปลูกและขยายพันธุ์ให้อยู่ในพื้นที่ 6 ตำบลอำเภอพระประแดง โดยส้มพันธุ์เทพรสนี้  เป็นพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชคุ้มครองเฉพาะถิ่น จากกรมวิชาการเกษตร

นายนภดลเล่าว่า แต่ก่อนส้มพันธุ์นี้ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า แต่เมื่อน้ำท่วมปี 38ทำให้ต้นส้มตายหมดเกือบสูญพันธุ์ เมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตนได้ไปพบต้นส้มพันธุ์นี้ในพื้นที่สวนที่ถูกทิ้งร้าง จึงขอเจ้าของพื้นที่นำต้นส้มมาขยายพันธุ์

นายนภดลยอมรับว่าประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเขื่อนที่สร้างกันน้ำท่วม ทำให้พื้นที่สวนในคุ้งบางกระเจ้าไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมอีก และยังทำให้ระบบนิเวศกลับคืนมา ด้วยใจที่รักการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของปู่ย่าตายาย จึงพยายามหาวิธีการฟื้นฟูการทำสวนแบบยกท้องร่อง

โดยนายนภดลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้คือวัสดุจากต้นจาก มาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์ พร้อมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน

นายนภดลยังใช้ประโยชน์จากต้นจากที่ขึ้นอยู่ในสวน โดยนำเกสรจากที่อยู่บริเวณท้องใบจาก มาแปรรูปเป็นชา บริโภค นอกจากนี้ยังนำใบจากมาใช้ห่อขนมจาก นำผลจากมาแปรรูปเป็นอาหาร

ผลผลิตเหล่านี้ ได้ถูกนำมาจัดแสดงในโอกาสที่พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางไปเยี่ยมศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชเฉพาะถิ่น (ส้มเทพรส) ซึ่งเป็นบ้านนายนภดลด้วย

พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้บรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรได้อย่างแท้จริง.