องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์

เช้าวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ได้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 รวม 80 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้รับฟังสรุปงานด้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 รับผิดชอบพื้นที่งานด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวม 4 อำเภอ ไดเแก่ อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล และอำเภอเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งได้สร้างความปลอดภัยและความผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดมา

ช่วงบ่ายองคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 70 %

      โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีขนาดความจุที่ระดับสูงสุด 82 ล้านลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548  เพื่อช่วยเหลือราษฎรจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ กำหนดแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 -2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำต่าง ๆ พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนจำนวน 53,500 ไร่ ฤดูแล้ง 39,920 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รวม 9 ตำบลของอำเภอท่าปลา จำนวน 5 ตำบล ได้แก่  ตำบลจริม ตำบลหาดหล้า ตำบลท่าปลา ตำบลร่วมจิต ตำบลน้ำหมัน และอำเภอเมือง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังดิน ตำบลหาดงิ้ว ตำบลบ้านด่า และตำบลแสนตอ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 60 หมู่บ้าน จำนวน 6,856 ครอบครัว ประชากรรวมจำนวน 24,501 คน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพประมง และการท่องเที่ยวให้แก่ราษฎรเพิ่มเติมในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก กองประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร.