3จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

จังหวัดเชียงราย สั่งปิดสถานบันเทิงที่ผู้ติดเชื้อรายที่ 7 ไปเที่ยวใน อ.เมืองเชียงราย เป็นเวลา 14 วัน และปิดร้านที่ผู้ติดเชื้อและเพื่อนพากันไปกินดื่มอีก 3 แห่ง เป็นเวลา 7 วัน โดยช่วงนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อและทําความสะอาด และรถชีวนิรภัยให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนภายในสิงห์ปาร์ค อ.เมือง เชียงราย ที่ว่าการ อ.เมืองเชียงราย และชายแดน อ.แม่สาย รวม 3 คัน โดยตั้งแต่วันที่ 2-4 ธ.ค.นี้ มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว จํานวน 2,121 ราย พบผลเป็นลบ จํานวน 1,474 ราย และรอผลตรวจ จํานวน 647 ราย

ขณะที่นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงสํารวจพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       นอกจากนั้น ยังได้มอบนโยบายการปรับพื้นที่ริมแม่ลําสาละวิน ให้เป็นตลาดนัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน
       ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร มีมติปิดสถาน บันเทิง 2 แห่ง ฃที่ผู้ติดเชื้อ SAR-CoV-2 ไปเที่ยว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมให้ทําความสะอาดพื้นที่ และมอบกระทรวงแรงงานเร่งหาแนวทางชดเชยกับผู้ประกอบการและพนักงานในสถานประกอบการต่อไป