เดินหน้าขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โรงเรียน ตชด สระแก้วและฉะเชิงเทรา

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ เพราะประเทศจะพัฒนาอย่างมั่นคงได้ต้องอาศัยเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เข้ามาร่วมกันบริหารผลักดันประเทศให้รุดหน้า การสร้างอนาคตของชาติให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

      สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 15ตุลาคม2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “การขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา”

       การประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุม 14 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 8โรงเรียน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดสระแก้ว  3 โรงเรียน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 โรงเรียน โดยมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ 5 ระหว่างปี 2560-2569 ทั้งนี้การจัดทำแผนดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2523 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเริ่มทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาจำนวนมากสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เมื่องานพัฒนาขยายกว้างขึ้นและมีผู้ให้การสนับสนุนมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯจึงโปรดเกล้าฯให้จัดทำแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นเป็นฉบับแรกในปี2535 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทำงานพัฒนาตามพระราชดำริ โดยปรับให้เหมาะกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่