พลิกพื้นที่ปลูกพืชไร่เป็นสวนทุเรียนสร้างรายได้

ความชุ่มชื้นของพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองในอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นผลมาจากสายน้ำที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หล่อเลี้ยงต้นทุเรียนและพืชผลต่างๆ จนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างงอกงาม

ดังเช่น นางสาวธิดารัตน์ สัตถี  สานต่อการทำสวนผลไม้จากบิดา โดยแต่เดิมพื้นที่เกษตรของครอบครัวปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักเพราะขาดแคลนน้ำ ต่อมาได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต่อมาทางระบบส่งน้ำเข้าระบบสปริงเกลอร์ จึงหล่อเลี้ยงต้นทุเรียน เงาะ มังคุดในพื้นที่ 50ไร่ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้น

ธิดารัตน์ยังทำหน้าที่เป็นรองประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง  และผลดีของการมีน้ำใช้ประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นลูกหลานได้เห็นประโยชน์จากการมีน้ำกินน้ำใช้ สอนให้คนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง ได้ทำหน้าที่จัดสรรน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เหนืออ่างหรือพื้นที่ใต้อ่าง โดยนายวิฑูรย์ มานะนิยมไทย ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง บอกว่าในอดีตพื้นที่นี้มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังและยางพาราเพราะมีน้ำน้อย ทำให้เกษตรกรมีความยากไร้ เมื่อได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและระบบส่งน้ำจึงเปลี่ยนพื้นที่มาทำสวนผลไม้

ในโอกาสที่พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับทราบผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีฯ พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายมีขนาดความจุประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ 13,900 ไร่ และสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานตอนบนของอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ และจากปริมาณน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 1,200ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันมีความสามารถในการกักเก็บน้ำเพียง 200ล้านลูกบาศก์เมตร จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแก้มลิงขึ้นมากักเก็บน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล

พลังสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้น้ำทำให้สายน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฎรให้มีแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ได้รับการสืบสานมายังรัชสมัยปัจจุบัน ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นสืบไป.