ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ผลผลิตหม่อนที่ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้ถูกแปรรูปเป็นน้ำหม่อนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับวิณีกาญจน์ ชาญแท้ ชาวบ้านหมู่บ้านพิกุลทอง นอกเหนือไปจากการขายผลหม่อนสด โดยวิณีกาญจน์ได้เรียนรู้การตัดแต่งกิ่งหม่อนให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี การแปรรูปหม่อนสร้างรายได้และการปรับปรุงบำรุงดิน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

นอกจากนี้วิณีกาญจน์ยังเรียนรู้การทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อใช้ในการทำการเกษตรในพื้นที่รอบบ้านขนาด1งานเศษ สร้างรายได้เสริมจากอาชีพราชการที่เป็นอาชีพหลัก ซึ่งสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าเทอมให้กับบุตรโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน และยังนำความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษไปบอกเล่าให้กับเพื่อนและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มทำปุ๋ยหมักขึ้นในชุมชน เพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

วิณีกาญจน์ได้นำผลผลิตจากแปลงเกษตรกรรมในบ้านมาร่วมจำหน่ายในงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21ประจำปี2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส เช่นเดียวกับเกษตรกรเครือข่าย โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมชมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเครือข่ายในโอกาสนี้ด้วย

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่าจากสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำและดินเปรี้ยวในจังหวัดนราธิวาส ทางศูนย์จึงส่งเสริมให้ปลูกพืชอายุสั้น ทั้งพืชผักพืชไร่ รวมทั้งการปลูกไม้ผลที่ทนน้ำท่วมขัง เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม หรือการยกท้องร่องให้สูงเพื่อปลูกไม้ผล และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง พบว่า การที่เกษตรกรทำนาและทำเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินไม่กลับมาเปรี้ยวและมีสภาพที่ดีขึ้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆ  เผยแพร่ให้กับราษฎรในพื้นที่มาเป็นเวลา 39ปีแล้ว โดยดำเนินการในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคมในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรม ในลักษณะต้นแบบความสำเร็จให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ

 

ทั้งนี้ผลสำเร็จของโครงการฯ ได้มีการขยายผลและถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.