โครงการคืนคุณแผ่นดินเยี่ยมชุมชนลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้สนับสนุนและมอบให้นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ เป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ตรวจเยี่ยม มอบกำลังใจ และนำความรู้ความสามารถประกอบการพัฒนาในอนาคตเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ มีอาชีพอย่างมั่นคง เพื่อต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ประธานชุมชน​ อปพร.เจ้าหน้าที่ อสม.และอสส. ณ ชุมชน ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวนี้ ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินมีนโยบายที่จะทำเพื่อสังคม โดยการส่งต่อความรู้ สร้างกำลังใจและให้การช่วยเหลือ การรักษาแบบถูกวิธี และให้ความรู้ในเรื่องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต่อยอดการมีชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อวันข้างหน้าเค้าเหล่านี้จะยืนได้ด้วยตัวเอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ