อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดสร้างสุขให้ราษฎร

สายน้ำไหลผ่านระบบสปริงเกลอร์ หล่อเลี้ยงต้นข่าในแปลงของนางนิศรา สุขสีขาว เกษตรกร ชาวตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในอดีตนิศราเป็นลูกจ้างในโรงงานนานถึง 20ปี จากนั้นได้หันมาปรับพื้นที่ปลูกอ้อยของแม่จำนวน 40ไร่เป็นแปลงปลูกข่า และเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

แรงงานขุดข่า2คน พร้อมจ้างญาติ3-5คนมาทำความสะอาดตัดแต่งข่าในแต่ละครั้ง แล้วส่งข่าขายเองที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้นิศราและครอบครัว มีบ้านพักอาศัยและรถยนต์ของตนเอง

ในโอกาสที่พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรของนางนิศรา ภายหลังจากตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดฯ

จากนั้นได้พบปะตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่าปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำใช้งานได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎร ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านค่า จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,000 – 7,000 ไร่

โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด มีสมาชิก 129 รายร่วมมือกันจัดสรรการใช้น้ำและบำรุงดูแลระบบการส่งน้ำให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง โดยราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกผัก สับปะรด อ้อย และลำใย ทั้งนี้องคมนตรีได้ฝากให้ราษฎรใช้น้ำอย่างพอเพียง เป็นการแบ่งปันให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง

 

อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ในโอกาสที่ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการหม่อนไหมสมเด็จฯ บ้านหนองเหียง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายแสวง พูลสุข อธิบดีกรมชลประทาน และนายช่างกรมชลประทานในสมัยนั้น เกี่ยวกับการจัดหาน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้แก่ราษฎรที่อพยพเข้าไปทำมาหากินอยู่ในเขต อำเภอจอมบึงและสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยจัดทำโครงการชลประทานขนาดเล็กที่สามารถก่อสร้างได้โดยง่ายและเสร็จโดยเร็ว ควรมีราคาค่าก่อสร้างไม่สูงมากนัก กระจายไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเดือดร้อนให้แก่ราษฎร

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2530 อ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Pumping (ระบบส่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ) ความยาวรวม 20.935 กิโลเมตร และระบบ Gravity (ระบบส่งน้ำแบบโดยแรงโน้มถ่วงของโลก) ความยาวรวม 5.952 กิโลเมตร