วิทยากรจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔สอนการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่นักเรียน

วันนี้( ๔ ก.พ.๒๕๖๓) วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ และ รุ่น๔/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดการอบรมบรรยายขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” , การสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)สามารถนำไปใช้ได้จริง การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) การช่วยผู้สำลักอาหาร (Choking) และแนะนำการโหลด/ใช้แอพพลิเคชั่นจิตอาสา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์ – เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) เขตดอนเมือง กทม. โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม๒๔๐ คน