ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2563 คณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล สำนักงาน กปร. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมกับลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลในพื้นที่แปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิน พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาป่าไม้ และด้านการพัฒนาการเกษตร