รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า เป็นปฐมฤกษ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ เป็นปฐมฤกษ์ พร้อมด้วยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการกรมศิลปากร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ นำพระพุทธรูปมงคลโบราณ ออกให้ประชาชนกราบสักการบูชาในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ โดยมีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธปฏิมาสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทยเป็นประธาน พร้อมพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศ อีก ๙ องค์ ได้แก่

๑. พระพุทธรูปประทานอภัย ศิลปะอินเดีย แบบคันธาระ พุทธศตวรรษที่ ๖ – ๙

๒. พระอมิตาภพุทธเจ้า (พระอมิดะเนียวไร) ศิลปะญี่ปุ่น สมัยคามากุระ (พุทธศักราช ๑๗๒๘ – ๑๘๗๖)

๓. พระพุทธรูปสมาธิ ศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐

๔. พระพุทธศากยมุนี (เซ็กเกียมอนี้ฮุด) ศิลปะจีน สมัยราชวงศ์หมิง (พุทธศักราช ๑๙๑๑ – ๒๑๘๗)

๕. พระพุทธรูปทรงเครื่องมารวิชัย ศิลปะพม่า สมัยนยองยาน พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓

๖. พระพุทธรูปมารวิชัย ศิลปะลาว พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓

๗. พระพุทธศากยมุนี ศิลปะเวียดนามเหนือ สมัยราชวงศ์หลีตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๔

๘. พระพุทธรูปมารวิชัย ศิลปะพม่า สมัยมัณฑะเลย์ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕

๙. พระพุทธรูปทรงเครื่องมารวิชัย ศิลปะช่างเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕

พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร