นายกเตือนพื้นที่นอกเขตชลประทานมีน้ำเพาะปลูกไม่เพียงพอ

สถานการณ์ภยแล้งในปีนี้ นับวันจะทวีความรุนแรง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือว่า ในพื้นที่นอกเขตชลประทานคงไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาปรัง เพราะจะต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ระมัดระวังการใช้น้ำ  พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานมองหาแนวทางการใช้น้ำให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดเช่นในภาคการเกษตรที่บางประเทศมีปริมาณการใช้น้ำน้อยกว่าประเทศไทยมาก

ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมการนำน้ำบาดาลมาใช้ในกรณีที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขาดแคลน ทั้งนี้ขอให้ทุกคนได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนของผู้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร