แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเต็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี
เสดีจ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


คณะแพทข์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเต็จพระเทพ
รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราซกุมารี ทรงมีพระอาการแน่นพระอุระ (อก) และพระหทัย (หัวใจ) เต้นเร็ว

คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสต็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยายาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒ เพื่อถวายการตรวจพระหทัยอย่างละเอียต ผลการฉีดสีของหลอดพระโลหิตที่ไปเลี้ยงพระหทัยพบว่า มีการตีบของหลอดพระโลหิต ๓ เส้น แต่ไม่จำเป็นต้องถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวด คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานปรับพระโอสถ และขอพระราชทานให้ประทับพัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการตรวจรักษา รวมทั้งขอพระราชทานให้ทรงงตพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโตยกั่วกัน

สำนักพะราชวัง
๑๘ พฤศจีกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒