อก. -SCG ผุดหมู่บ้าน CIV เมืองลำปาง ชู 3 ชุมชน ต้นแบบความร่วมมือรัฐ-เอกชน หนุนเศรษฐกิจชุมชน

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงไปยังพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาชุมชนที่พร้อมจะเข้าเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งโดยขณะนี้มีทั้งหมด 3 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านแป้นใต้ ต.บ้านเสา อ.แจ้ห่ม 2.ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 3.ชุมชนหมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งแต่ละชุมชนมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติด้านการท่องเที่ยว วิถีชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์และสามารถต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าไปพัฒนาในรูปแบบพี่เลี้ยงหรือ Big Brother ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy ) เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ในรูปแบบการเข้าไปพัฒนา BIG Brother บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด หรือ SCG ถือเป็น1ในบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ โดย SCG ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy ) กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่มีฐานการผลิตของ SCG ใน 3จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ลำปาง นครศรีธรรมราช และ จังหวัดสระบุรี โดยในชุมชนบ้านแป้นใต้ ต.บ้านเสา อ.แจ้ห่ม จะเป็นพื้นที่แรกที่จะเข้าไปพัฒนา

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านแป้นใต้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาทิ ข้าวกล้องหอมมะลิและพืชสวน เช่น มะนาว ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบมะนาวผงบรรจุซอง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาด

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งสามารถพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ แม็คคาเดเมียร์ ตลอดจนการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมบรรยากาศ พร้อมชิมกาแฟที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันชุมชนดังกล่าว มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่จะเข้ามาในอนาคต
ชุมชนบ้านเมาะหลวง  เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวัฒนธรรมและมีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดธุรกิจบริการที่จะพัฒนาเป็นที่พักในรูปแบบเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันมีเข้ามาเป็นจำนวนมาก ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกัน

การเข้าไปพัฒนาชุมชนของ SCG ยังได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนลำปางที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยจะเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ดังกล่าว ตั้งแต่การพัฒนาเด็กและเยาวชนชุมชนเข้าไปเรียนรู้ไปสู่การเป็นมักคุเทศน์น้อย และการถ่ายทอดองค์ร่วมรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้พันธ์พืชประจำถิ่นและการปลูกพืชด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์

ทั้งนั้ นางวริษา จิตใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานวิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านแป้นใต้ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้าน CIV ถือเป็นโครงการที่เข้ามายกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้มากขึ้น เพราะมีการพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชเกษตรที่หมู่บ้านเพาะปลูกให้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้คาดหวังว่าชุมชนจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ก็จะส่งผลให้ลูกหลานได้กลับมาประกอบอาชีพภายในชุมชนต่อไป