ทุกภาคส่วนระดมสมอง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง” ครั้งที่ 1สืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ให้บังเกิดความยั่งยืน

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส (9 พ.ค.2561) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกัน “ป่าพรุโต๊ะแดง” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มีการกำหนดขอบเขตป่าพรุ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้คงความอุดมสมบูรณ์

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชิงวิชาการ และเชิงบูรณาการ สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.เป็นประธาน เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ราษฎรเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้บังเกิดประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืนต่อไป