องคมนตรีสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สุขจากการพัฒนา ตอน ฟื้นชีวิตด้วยสายน้ำจากอ่างยางชุม
บทความเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำยางชุมสร้างชีวิตที่มั่นคง
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
สำนักงาน กปร. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10
องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง

Link News Web